El Parlament aprova la resolució de suport a defensores de Drets Humans impulsada per la Xarxa Teixint Resistències

El darrer dijous 25 de juny de 2020 a les 14:30h el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució de suport a les persones defensores de Drets Humans impulsada per la Xarxa Texint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina.

La Xarxa Teixint Resistències per les defensores de Drets Humans d’Amèrica Llatina és la unió de més de trenta organitzacions catalanes de DH, cooperació i solidaritat amb els diversos països d’Amèrica Llatina. La Xarxa va veure la necessitat de donar una resposta coordinada i col·lectiva als greus reptes que planteja la creixent situació de criminalització de les defensores i defensors dels Drets Humans i Ambientals.

Aquesta resolució suposa la culminació d’un camí de més de 3 anys de treball de la Xarxa.

El text complet de la resolució:

DECLARACIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN SUPORT DE LES DEFENSORES I ELS DEFENSORS DELS DRETS HUMANS

Enguany es commemora el  setantè aniversari de l’aprovació per l’Assemblea General de les Nacions Unides de la Declaració universal dels drets humans i el vintè aniversari de l’aprovació, també per l’Assemblea General, de la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts, també coneguda com a Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans.

Segons dades dels informes de diverses organitzacions no governamentals, el nombre de defensors de drets humans assassinats no ha parat de créixer els darrers anys. El 2017 van ésser assassinades més de tres-centes persones només en l’àmbit de la defensa del medi ambient, el 70% de les quals a l’Amèrica Llatina.

Els assassinats no són més que la punta de l’iceberg de tot un conjunt d’estratègies de criminalització i assetjament polític, legal, físic, mediàtic o sexual, entre d’altres, que pateixen les persones, els col·lectius i les organitzacions a les quals pertanyen, representen o defensen.

Per això, una de les aportacions més rellevants de la Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans és l’establiment, com a obligació internacional, de la necessitat de donar-los suport i protecció en el context de la tasca que acompleixen, la qual es torna cada dia que passa més difícil i arriscada.

Tothom té una responsabilitat en la defensa dels drets universals, especialment vers la garantia de la vida. En aquest sentit, els defensors i les defensores dels drets humans són igualment defensors de la vida i defensors de la humanitat. Aquesta responsabilitat correspon, en primer lloc, als estats, que han de complir els deures que estableix la Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans.

Així mateix, és especialment preocupant la pèrdua de valor del discurs dels drets humans en els darrers anys, a favor d’altres principis i interessos (polítics, geoestratègics, econòmics i comercials).

Per tot això, en ocasió del setantè aniversari de l’aprovació de la Declaració universal dels drets humans i el vintè aniversari de l’aprovació de la Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb els drets humans individuals i col·lectius tal com han estat recollits pels diversos instruments internacionals.

A més, el Parlament de Catalunya considera que tothom té una responsabilitat i unes funcions en la protecció i el reconeixement dels defensors i defensores, al costat de les organitzacions socials. En aquest sentit, fa una crida especial als estats perquè assumeixin llurs responsabilitats en aquesta protecció.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya rebutja els processos de criminalització que s’articulen, especialment des d’alguns sectors econòmics i polítics, contra la tasca de les defensores i els defensors dels drets humans. El Parlament entén que, en la gran majoria dels casos, aquestes persones són criminalitzades en tant que formen part de processos col·lectius de defensa de drets, per la qual cosa expressa el seu reconeixement vers aquestes persones i vers les comunitats i organitzacions en nom de les quals actuen pacíficament com a defensores de la vida.

El Parlament de Catalunya reconeix el treball fet fins ara per programes de protecció de defensors i defensores dels drets humans de les institucions catalanes, duts a terme en coordinació amb les organitzacions socials de l’àmbit de la cooperació, la solidaritat internacional i els drets humans.

Així mateix, el Parlament de Catalunya considera que totes les institucions públiques han de treballar, en col·laboració amb les entitats socials, pel millorament constant d’aquests instruments de protecció, prenent com a base les experiències acumulades en el desenvolupament d’aquests programes, per tal d’adaptar-los cada vegada més a les demandes i necessitats vitals de les persones protegides, especialment en el cas de les dones defensores, que pateixen vulneracions específiques.

El Parlament de Catalunya expressa la necessitat que les institucions competents en cada cas activin els mecanismes i procediments necessaris perquè les defensores i els defensors puguin exercir lliurement tots els drets humans en qualsevol país del món.

Finalment, el Parlament de Catalunya fa una crida a tots els poders públics perquè adoptin les mesures necessàries per a assegurar el compliment efectiu d’aquests drets i llibertats, d’acord amb llur compromís amb els drets reconeguts per les Nacions Unides en la Declaració universal dels drets humans i en la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts

Per a més informació: https://www.teixintresistencies.org/

X