Dones, Empresa i Drets Humans: Diguem sí al centre!

T’has plantejat mai quin impacte en Drets Humans tenen les empreses catalanes que treballen a l’exterior? CooperAcció, en col·laboració amb defensores locals de Drets Humans, ha investigat els impactes negatius que la presència d’empreses catalanes ha tingut en els drets de les dones a les poblacions colombianes d’El Quimbo i Buenaventura. Les comunitats locals, i en especial les dones, han patit desplaçaments, violència sexual, assetjament, amenaces, impactes emocionals i pèrdua dels seus drets socials, culturals i econòmics. Per això, ens sumem a la campanya de Stop Corporate Impunity, que pretén crear un tractat a escala mundial que protegeixi les poblacions de la vulneració de drets humans per part d’empreses transnacionals. A Catalunya, donem suport a la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, un organisme públic independent que servirà per avaluar l’impacte sobre els drets humans de les empreses amb vinculació a Catalunya. Diguem sí al centre!

El Centre Català d’Empresa i Drets Humans permetria posar denúncies en cas de detectar qualsevol vulneració, imposar multes, investigar casos i donar suport a les comunitats afectades. A més, la iniciativa, impulsada per la societat civil organitzada, busca evitar que l’administració pública catalana signi contractes amb empreses transnacionals vinculades a la vulneració de Drets Humans. En l’actualitat, segons un article d’El Crític, deu grans companyies acumulen la quarta part dels contractes públics a Catalunya i el 90% han estat denunciades per vulneració de Drets Humans i Drets de les Dones.

Els casos

La web AlertaDH.org  recull desenes d’investigacions que indiquen que l’activitat de grans corporacions amb vinculació a Catalunya ha tingut impactes negatius en la vida de centenars de dones. Un exemple és la situació a Puerto Buenaventura. És un dels ports més importants de Colòmbia i els seus contenidors són gestionats per una empresa relacionada amb el Port de Barcelona. Les dones a Buenaventura, una població de majoria afrodescendent, s’han dedicat històricament a la recollida de musclos. Ara s’han quedat sense feina i també sense llar perquè la privatització del port ha suposat la pèrdua del territori on vivien i treballaven. La investigació indica que l’arribada de la companyia està directament vinculada a l’augment de les agressions, desaparicions, feminicidis, violència institucional i racisme.

La població s’ha vist desplaçada del seu territori, igual a El Quimbo. Una empresa hidroelèctrica amb vinculació a Catalunya va construir una presa per produir electricitat malgrat que la zona havia estat prèviament declarada Reserva Forestal Protectora de l’Amazònia i reconeguda com a zona d’Alt Risc Sísmic. A causa de l’activitat de la companyia, la qualitat de l’aigua i l’aire s’ha deteriorat, pobles sencers han quedat sota l’aigua i s’ha restringit l’accés al riu, l’espai de treball, recreatiu i de trobada social de les dones del territori. Han vist afectades les seves tasques productives, reproductives i comunitàries, així com la seva salut i l’educació.

Què podem fer?

Les polítiques d’acció exterior de la Generalitat promouen la internacionalització de les empreses, però no hi ha mecanismes per controlar el compliment dels Drets Humans en els territoris on operen. Mirarem cap a una altra banda? El Centre Català d’Empresa i Drets Humans permetria vetllar pels drets de les dones d’El Quimbo i Buenaventura, així com de qualsevol territori on una companyia decideixi instal·lar-se. Diguem sí al centre! Signa el manifest de suport a la seva creació.

X